Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: zhu_qingqing@alic.com

Tel: +86-551-62299644

Fax: +86-551-62826319

Mobile:

Zip Code: 230088